Презентация GammaSoft

GammaSoft

Ölkəmizdə inkişaf edən biznes mühit və ERP proqram təminatlarına olan tələblərin dinamik və sıx-sıx dəyişməsi yerli proqram təminatının yaranmasını zəruri etmişdir. Gamma Corporation şirkəti əldə etdiyi təcrübəyə əsaslanaraq, yuxarıda qeyd olunan proqram təminatlarının prosess məntiqini və funksianallığını daha da təkmilləşdirərək , yeni proqram təminatı hazırlanmasına qərar vermişdir. Şirkətin peşəkar Məsləhətçilərindən və Proqramçılardan ibarət komandası 2 ilə yaxın müddət ərzində əzmlə çalışaraq həm daha əvvəl yazılmış hazır proqram təmiatlarını bir yerə toplamış ,həm də yeni modullar yazmışdlr. Nəticədə GammaSoft proqram təminatı yaranmışdlr. GammaSoft - müəssisə resurslarının idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş müasir tələblərə cavab verən və ERP tipli proqram təminatıdır. GammaSoft proqram təminatının beynəlxalq şirkətlər tərəfindən təklif olunan analoqlarından aşağıdakı üstünlüklərini qeyd etmək olar:

 • Lisenziya qiymətinin dünyada baş verən valyuta dəyişiklərindən asılı olmaması və milli valyuta ilə olması;
 • Bir interfeysdən daxil olunan informasiyanın həm Yerli, həmdə Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlara (MUBS) cavab verməsi;
 • Müəssisənin tələblərinə uyğun olaraq əlavə proseslərin və ya funksiyanallığın qısa müddət ərzində kodlaşdırılması ;
 • Kodlaşmış analitik informasiya əsasında dinamik hesabatların asanlıqla əldə olunması;
 • Bütün modulların yeganə platformada olması və s.

Maliyyə/Mühasibat uçotu


Mühasibat uçotu modulu hazırkı GammaSoft Proqram təminatında ele bir formada layihələşdirilmişdir ki, daxil olunan müxabirləşmə həm Yerli həm də Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları (MUBS) özündə cəmləşdirir və dəstəkləyir. Bu modulda istənilən analitik informasiya asanlıqla hesablara birləşdirməklə əvvəlcədən dizayn olunan hesabatları sonda asanlıqla əldə etmək mümkündür.

Mühasibat uçotu modulunda əks olunan bəzi funksiyalar:

 • Proqram təminatı eyni zamanda 3 müstəqil valyutada tranzaksiyaların daxil edilməsinə imkan verir.
 • Bir neçə Hesablar Planının bir interfeysdə birləşməsi. Müxabirləşmənin bir dəfə daxil edib fərqli Hesablar Planı üzrə Hesabatların alınması.
 • Hər müəssisəyə uyğun analitik kodların həm Məlumat kitabçalarına həm də tranzaksiyalara birləşdirilməsi və proqramda mövcud standard və ya tələb olunan hesabatların əldə olunması
 • Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları (MUBS) Hesabatlarının avtomatik əldə olunması
 • Baş Kitabla yanaşı paralel cədvəllərin əlavə etmək imkanı. Belə ki, illik Büdcənin və s. tarnzaksiyaların sistemdə saxlanılması və gələcəkdə daxil olunan gündəlik əməliyyatlarla müqayisəli hesabatların əldə olunması
 • Proqram təminatında daxil edilən sənədlərin skan variantını yaddaşda saxlamaq imkanı
 • Göstərilən modullardan həm tranzaksiyaları, həm də Məlumat kitabçalarını MS Excel proqram təminatına import/export etmək imkanı və s.

Kreditorlarla Hesablaşmalar

Kreditorla hesablaşmalar bölümündə ilk öncə müəssisəyə kreditorlar qarşısında olan borc sənədi yaradılmalıdır. Hesab həm birbaşa kreditorlarla hesablaşmalar bölümündən yaradıla bilər, həm də öhdəlik digər modullardan avtomatik daxil ola bilər. Hesabla aparılan əməliyyatlar aşağıdakı prosedur ardıcıllığı ilə və ya prosedurların yerini dəyişmək və ya ixtisara salmaqla həyata keçirmək olar:

 • Hesab daxil edilir
 • Hesab rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir
 • Ödəniş Tapşırığı çap edilir
 • Ödəniş Tapşırığı banka göndərilir
 • Hesablanmış məbləğ üzrə müxabirləşmə sistemə göndərilir
 • Ödənişi Bank tərəfindən icra edildikdən sonra ödəniş üzrə müxabirləşmə sistemə avtomatik göndərilir
 • Vaxtı keçmiş debitor/kreditor borcları üzrə hesabat

Debitorlarla Hesablaşmalar

Debitorla hesablaşmalar bölümündə ilk öncə debitorların müəssisə qarşısında olan borc sənədi yaradılmalıdır. Hesab həm birbaşa debitorla hesablaşmalar bölümündə yaradıla bilər, həm də hesab digər modullardan avtomatik daxil ola bilər. Hesabla aparılan əməliyyatlar aşağıdakı prosedur ardıcıllığı ilə və ya prosedurların yerini dəyişmək və ya ixtisara salmaqla həyata keçirilə bilər:

 • Hesab yaradılır
 • Hesab rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir
 • Hesab-faktura çap edilir və Sifarişçiyə göndərilir
 • Satış üzrə müxabirləşmə sistemə göndərilir
 • Ödəniş daxil olduqda göndərilən hesab-faktura üzrə müxabirləşmə sistemə avtomatik göndərilir
 • Ödənişi Bank tərəfindən icra edildikdən sonra ödəniş üzrə müxabirləşmə sistemə avtomatik göndərilir

Əsas Vəsaitlər Modulu

Əsas vəsaitlərin uçotu həm Vergi hesabatlarının həm də Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının (MUBS)tələblərinə uyğun qurulmuşdur.

Hər bir Əsas vəsait üzrə informasiya verilənlər bazasında xüsusi cədvəlrə daxil edilir. Cədvəldə Əsas vəsaitin alınma tarixi, qiyməti , Malgöndərənin adı, kategoriyası, köhnəlmə üsulu,köhnəlmə faizi, silinmə tarixi və s. informasiya detallı şəkildə öz əksini tapır.

Yuxarıda göstərilən hər iki uçot üçün ayrı-ayrı cədvəllərdə köhnəlmənin (amortizasiya) hesablanmasına baxmayaraq, daxil olunan digər informasiyalar üzrə müxabirləşmə (ilkin dəyər, əsaslı/cari təmir və s.) Baş kitab təyin olunan cədvəldən bir dəfə daxil edilir.

Uçot bu şəkildə təşkil olunduğu halda dövlət müəssisələrinə və təşkilatın öz tələblərinə uyğun istənilən hesabatı əldə etmək mümkündür.

PRQ

 

PRQ modulu Gamma Corporation şirkətinin məhsuludur, hansı ki, ilk öncə Infor SunSystems proqram təminatının imkanlarının genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu modula “Alış Tələbnaməsi” (Purchase Requisition) prosedurlarının imkanları daxildir. “Alış Tələbnaməsi” SunSystems proqram təminatıda olan “Alış Sifarişi” (Purchase Order) modulundan öncə gələn prosessləri özündə əks etdirir. “Alış Tələbnaməsi”ndə aparılan əməliyyatların nəticəsində müştəriyə göndərilən “Alış Sifarişi” (Purchase Order) avtomatik olaraq sistem tərəfindən yaradılır.

hrb Birinci variantda PRQ modulu SunSystems proqram təminatının verilənlər bazasında yerləşən və “Alış Tələbnaməsi” (Purchase Requisition) prosesində lazım olan cədvəllər ilə tam sinxronizasiya edilmişdir. Bu da öz növbəsində iş prosesində lazım olan informasiyanın, SunSystems proqram təminatına müraciət etmədən, baxılmasına, qərarların tez və operativ verilməsinə köməklik edir.

İkinci variantda PRQ modulunun heç bir proqramdan asılı olmayan, sərbəst verilənlər bazası vardır və modul müstəqil proqram təminatı kimi işləyir.

PRQ modulunun iş prosesini Videoçarxımızdan da izləyə bilərsiniz
PRQ modulu haqqında daha geniş informasiyanı bu linkdən əldə edə bilərsiniz

Satınalma Modulu

 

Satınalma Modulu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

 • Sifarişin yaradılması
 • Tələbnamə modulundan Tələbnamə Sifarişə çevrilə bilər və Sifariş sistemdə avtomatik yaradıla bilər və ya Sifarişi birbaşa sistemdə daxil etmək olar.
 • Sifarişin təsdiqi
 • Sifarişin çap edilməsi
 • Çap olunmuş Sifarişin Malgöndərənə göndərilməsi (e-mail, fax və s.)
 • Sifariş əsasında Anbara Mədaxil (istifadəçinin istəyindən asılı olaraq)
 • Malgöndərən tərəfindən Sifarişə əsasən göndərilən Hesab-fakturanın sistemə daxil edilməsi və Kreditor Borc modula import olunması. Prosedurun bu modulda davam etdirilməsi: hesabın təsdiqi, ödəniş tapşırığının banka göndərilməsi və s.
 • Öhdəlik üzrə müxabirləşmənin avtomatik Maliyyə moduluna import olunması (istifadəçinin istəyindən asılı olaraq)
 • Hesabın ödənişi
 • Sifarişlə Hesab-fakturanın üzləşdirilməsi və bağlanması

Sistemdə mövcud olan Sifarişlərin statusunu izləmək üçün istənilən analitik informasiyanın və ya tələb olunan hesabatların əldə olunması imkanı vardır.

Anbar Modulu

 

Satınalma Modulu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

Anbara Mədaxil, sistemdə qurulmuş Mədaxil tipindən və ya Satınalma modulundan həyata keçirilə bilər.

Anbarda Modulunda mal-materialların bir anbardan digər anbara yerdəyişməsi əməliyyatını həyata keçirmək olar

Anbardan malların silinməsi bir neçə üsulla yerinə yetirilə bilər. Tətbiq olunan müəssisənin tələblərinə uyğun olaraq FIFO, LIFO, Average və digər üsullardan istifadə etmək imaknı vardır.

Anbar modulundan Məhsulların birbaşa Satışınıda həyata keçirmək imkanı vardır.

Layihə tipli şirkətlər üçün əsas anbar cədvəli əsasında identik bir neçə cədvəllər yaratmak imkanı vardır. Beləki Büdcə, Smeta və digər bu kimi informasiya bu cədvəllərə daxil etməklə gələcəkdə gündəlik aparılan əməliyyatlarla bu cədvəllərin müqayisəli hesabatlarını əldə etmək mümkündür. Həmçinin əgər əvvəlcədən bele informasiya sistemə daxil edilibsə əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsində, layihənin detallarının dəyərlərini müqayisə edilməsində bu kimi paralel cədvəllərin movcudluğu əvəz olunmazdır.

Müəssisənin uçot siyasətindən asılı olaraq bütün prosedurlardan (Mədaxil, Məxaric, Yerdəyişmə, Satış) müxabirləşmə Maliyyə moduluna avtomatik import oluna bilər.

Mədaxil olunan Qaimə fakturaların sistemdə skan variantını saxlamaq imkanı vardır.

Kadrlar uçotu və Əmək haqqı Modulu

Biz qəbul edirik ki, əmək haqqı hesablanması prosesi çox məsiliyyətli bir məsələdir və prosesin hesablanması zamanı səhv etmək haqqımız yoxdur. Periodik olaraq inkişaf edən rəqabət mühitinə və yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, müəssisələrin əmək haqqı və kadrlar uçotu proseslərinə aid yeni tələbləri meydana gəlir. Müəssisənin ən qiymətli aktivi hesab edilən insan resursları, efektiv idarə olunarsa ,nəticədə müəssisə qloballaşan dünya bazarında əlavə rəqabət üstünlüyü qazanmış olur. GammaSoft HR&P müəssisənin dəyişən istəklərinə və yerli qanunvericiliyin tələblərinə tam olaraq cavab verən bir proqram təminatıdır.

Gamma komandası olaraq, illər ərzində əldə etdiyimiz təcrübədən istifadə edərək, iş dünyasının ehtiyaclarını nəzərə alaraq və günümüzün şərtlərinə uyğun olaraq GammaSoft HR&P proqram təminatını ərsəyə gətirmiş və hal hazırda inkişaf etdiririk. Proqram təminatının sayəsində müəssisənin kadrlar və əmək haqqı hesablanması üzrə cavabdeh mütəxəssisləri rutin hesablama işlərinə daha az vaxt sərf edir və daha çok nəzarət və informasiyanın analizi imkanları əldə edir.

Elektron Sənəd Dövriyyəsinin Avtomatlaşdırılması

 

Müasir biznes mühitində işin effektivliyi bir çox hallarda informasiyanın sürətli və effektiv idarə edilməsindən asılıdır. İnformasiyanın etibarlı qorunması, lazımi şəxslərin isə onu asan əldə etməsi birgə işin uğurlu təminatıdır. Elektron Sənəd Dövriyyəsi sistemləri bu məsələlərin həllinə imkan yaradır, bu da öz növbəsində əməkdaşların birgə fəaliyyətinin effektivliyinə və keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

hrb Elektron Sənəd Dövriyyəsi sistemi – müəssisədə elektron sənədlərin iş axınını təşkil edir. Bu iş axını sənədlərin sisteme daxil etməkdən (qəbul, elektron poçt və s.) başlayır, sonradan sənəd aidiyyatı şöbələrdən keçərək statusunu dəyişir (diqqətinə çatdırılıb, razılaşdırılıb, imzalanıb, araşdırılır, bağlanıb və s.) və sonda elektron sənəd arxivləşərək sistemin yaddaşında gələcəkdə axtarış etmək və ya baxmaq üçün saxlanılır.
Əksər hallarda Elektron Sənəd dövriyyəsini “Workflow” termini ilədə qeyd edirlər. Biznes proseslərin icrasında istifadə edilən bu termin sənədlərin hərəkətinin iş axını kimi səciyyələndirilir.
Electron Document Management System (EDMS) – proqram təminatı olaraq əsas məsələ kimi müəssisədə elektron sənədlərin iş axınının təşkilini və dəstəyini öz üzərinə götürür.

EDMS haqqında daha geniş informasiyanı bu linkdən əldə edə bilərsiniz